Financieel verslag

Download hier het Financiele verslag 2022

Download hier publicatieplicht ANBI Algemeen

BALANS

Stichting Het Groene Virus    
BALANS en STAAT VAN BATEN EN LASTEN    
     
BALANS  2019
ACTIVA per 31-12    
Materiële Vaste Activa     € 246.486,21
Liquide middelen   € 27.842,07 
Overige vorderingen    € –   
  totaal ACTIVA    € 274.328,28
     
PASSIVA per 31-12    
Vermogen excl. jaarresultaat    € 248.771,10
Jaarresultaat   € 25.557,18 
Overige passiva    € –   
  totaal PASSIVA € 274.328,28 
check debet = credit    
verschil    € –   
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2019
BATEN    
Giften algemeen    € 41.420,00 
Giften evenementen   
Schenking in natura     € 11.500,00 
totaal BATEN   
      € 52.920,00 
LASTEN    
Materiaal/onderhoudskosten    € 18.146,00 
Verzekeringen    € 1.509,30 
Brandstofkosten    € 5.178,89 
Kosten evenementen    € 2.107,53 
Bankkosten    € 154,89 
Overige kosten    € 266,21 
totaal LASTEN    € 27.362,82 
     
RESULTAAT    € 25.557,18 
     
     
VERLOOP MATERIËLE VASTE ACTIVA  2019
stand 1-1     € 234.986,21
bij: aanschaf (investering)     € –   
bij: inbreng in natura (gift)    € 11.500,00
af: verkoop (desinvestering)    € –   
stand 31-12    
      € 246.486,21
     
VERLOOP LIQUIDITEITEN   2019
saldo 1-1    € 15.047,80 
bij: giften (p/bank)     € 41.420,00 
af: kosten    € -27.362,82 
af: aanschaf MVA    € –   
correctie overlopende posten    € -1.262,91 
saldo 31-12    € 27.842,07 

FINANCIEEL VERSLAG 2020

INKOMSTEN 
  
Saldo 1-1-2020 € 27.842,07
Giften € 66.365,00
Teruggaaf belasting € 301,00
  
TOTAAL € 94.508,07
  
  
UITGAVEN 
  
Bankkosten € 158,86
Onderdelen € 4.384,34
Evenementen € 510,00
Verzekering € 3.810,02
Belasting € 301,00
Brandstof € 544,66
Aankoop auto’s/materieel € 44.120,00
Inrichting kantine € 11.714,19
Aankleding loods € 782,57
Kantine kosten € 154,23
Overige kosten € 113,49
Saldo 31-12-2020 € 27.914,71
  
TOTAAL € 94.508,07

FINANCIEEL VERSLAG 2019

INKOMSTEN 
  
Saldo 1-1-2019 € 15.047,80
Giften € 40.625,00
Giften LTT-dag € 795,00
Teruggaaf belasting € 73,51
  
TOTAAL € 56.541,31
  
  
UITGAVEN 
  
Bankkosten € 154,89
LTT-dag € 1.488,21
Verzekering € 2.366,22
Belasting € 296,00
Algemene kosten € 745,61
Benzine kosten € 5.798,21
Onderdelen € 18.146,10
Saldo 31-12-2020 € 27.842,07
  
TOTAAL € 56.837,31